ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

SEEDThailand

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การลงทุนทางสังคม
การวัดผลกระทบทางสังคม
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุรักษ์สัตว์ป่า
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
การทำลายระบบนิเวศ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์
พลังงาน
การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ
มลภาวะ
ขยะ
สวัสดิภาพสัตว์
การสร้างและฝึกอาชีพ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
คุณภาพชีวิต
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
ความเหลื่อมล้ำ
ความยากจน
การวางแผนการเงิน

ทักษะที่มีอยู่


ธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวางแผนกลยุทธ์
การเงิน
การตลาด
การขาย
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
การบัญชี
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
Supply chain
การบริหารคน
การลงทุน
การประสานงาน
นำเข้าส่งออก
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร