ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

ลพบุรี

สถาบัน/องค์กร

Mimpimthongpha

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


สิ่งเสพติด
การสูงวัย
การออกกำลังกาย
อาหารปลอดภัย
โภชนาการและการบริโภคอาหาร
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
การท่องเที่ยวชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การสร้างและฝึกอาชีพ

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
ผู้ด้อยโอกาส
ชุมชน

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การเขียนโปรแกรม
การฟัง
ถ่ายรูป
ทำอาหาร
การจัดกิจกรรม