ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

Newey

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

School of Changemakers

pkraiwatnutsorn1

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและ เยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
เอดส์
ยาเสพติด
สุขภาพจิต
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
โลกร้อน
อนุรักษ์สัตว์ป่า
ทารุณสัตว์
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร