ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

เกศ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

YOLO

getthip

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
พลังงานทดแทน
สุขภาพจิต
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
กฎหมายและนโยบาย
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การบริหารคน
การประสานงาน
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา