ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

chanathep06

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน
น้ำ
การอนุรักษ์
พลังงานทดแทน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การสร้างและฝึกอาชีพ
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
การค้ามนุษย์
ศิลปวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรง
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
เยาวชน
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
สัตว์
หญิงม่าย ,ลูกกำพร้า และคนยากจนจรจัด

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การตลาด
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
การขาย
ความเป็นผู้ประกอบการ
นำเช้าส่งออก
วิจัยและพัฒนา
Supply chain
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ทำอาหาร
แหล่งทุน
กรณีศึกษา