ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

นนทบุรี

สถาบัน/องค์กร

decha1981

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
น้ำ
พลังงานทดแทน
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพจิต
การสร้างและฝึกอาชีพ
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
สิทธิพลเมือง
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ความขัดแย้งแบ่งแยก
การคุ้มครองผู้บริโภค
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ครอบครัว
ชุมชน

ทักษะที่มีอยู่


การวางแผนกลยุทธ์
การลงทุน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
การขาย
ความเป็นผู้ประกอบการ
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ English
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
วาดรูป
การออกแบบ
กีฬา
อ่านหนังสือ
ดูภาพยนตร์
ทำอาหาร
ท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม
อาสาสมัคร