ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

เกศ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

YOLO

getthip

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
โลกร้อน
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
สุขภาพจิต
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและ เยาวชน
กฎหมายและนโยบาย
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
เด็ก
เยาวชน

ทักษะที่มีอยู่


การบริหารคน
การประสานงาน
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
จิตอาสา
กิจกรรม
กรณีศึกษา