ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Noon

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การสูงวัย
เศรษฐกิจ / ความยากจน
การสร้างและฝึกอาชีพ
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมทางเพศ
การค้ามนุษย์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
ศิลปะวัฒนธรรม
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
สื่อมวลชน
กฎหมายและนโยบาย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
ผู้อพยพ
สัตว์

ทักษะที่มีอยู่


คอมพิวเตอร์ / ไอที
การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การเขียนโปรแกรม
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การเงิน
การบัญชี
การลงทุน
การตลาด
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
การขาย
ความเป็นผู้ประกอบการ
นำเข้าส่งออก
วิจัยและพัฒนา
Supply chain
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
ศิลปะและงานฝึมือ
งานทำมือ
วาดรูป
ถ่ายรูป
การออกแบบ
แฟชั่น
งานศิลปะ
กีฬาและบันเทิง
กีฬา
การแสดง
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ทำอาหาร
ท่องเที่ยว
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร