ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

URAFURNITURE

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและ เยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
น้ำ
อากาศ
โลกร้อน
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
สุขภาพจิต
การสร้างและฝึกอาชีพ
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ศิลปวัฒนธรรม
ศีลธรรม
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
เยาวชน
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การตลาด
ความเป็นผู้ประกอบการ
นำเช้าส่งออก
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
งานทำมือ
วาดรูป
ถ่ายรูป
การออกแบบ
งานศิลปะ
กีฬา
ดนตรี
ท่องเที่ยว
แหล่งทุน
กิจกรรม
จิตอาสา