LATEST UPDATED KNOWLEDGE

[Tool] เมื่อเราเห็นปัญหาสังคมแล้วอยากลุกขึ้นมาเริ่มลงมือทำ Dream it Do it!!!

[CMIN] ถอดบทเรียนการสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีสุรนารี

No front page content has been created yet.

LET'S PARTICIPATE

ABOUT US

School of Changemakers พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเครือข่ายของ เหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคม (Changemakers) ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนได้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม (Social Innovation) หรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ (Everyone A Changemaker)

READ MORE