เริ่มต้นออกแบบตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม